Aurrekontua

DIRU SARRERAK (2016)

Diru Sarrerak (2016)

Deskripzioa Zenbatekoa (€)
Zuzeneko zergak 1.403.495,32
Zeharkako zergak 100.000,00
Tasak, prezio publikoak eta bertze diru sarrera batzuk 400.898,80
Transferentzia arruntak 1.120.722,51
Ondareko diru sarrerak eta eta herrilurretako aprobetxamenduak 154.336,85
Kapital transferentziak 1.681.882,24
Guztira 4.861.335,72

Dirusarreren zerrenda (Tamaina 100KB)

GASTUAK (2016)

Gastuak (2016)

Deskripzioa Zenbatekoa (€)
Langileria gastuak 967.462,18
Ondasun arruntetan eta zerbitzuengatiko gastu arruntak 1.354.747,26
Finantza-gastuak 31.922,64
Transferentzia arruntak 470.174,16
Inbertsio errealak 1.916.658,55
Kapital transferentziak 3.000.00
Finantza-pasiboak 117.370,93
Guztira 4.861.335,72

Gastuen zerrenda (Tamaina 127KB)