2019ko Aurrekontua

DIRU SARRERAK (2019)

Diru Sarrerak (2018)

Deskripzioa Zenbatekoa (€)
Zuzeneko zergak 1.436.094,08
Zeharkako zergak 100.000,00
Tasak, prezio publikoak eta bestelako dirusarrerak 417.789,93
Transferentzia arruntak 1.174.965,90
Ondareko diru sarrerak eta eta herrilurretako aprobetxamenduak 137.095,84
Kapital transferentziak 521.557,06
Finantza pasiboak 73.615,93
Guztira 3.861.118,74

Dirusarreren zerrenda zehatza (Tamaina 97KB)

GASTUAK (2019)

Gastuak (2018)

Deskripzioa Zenbatekoa (€)
Langileria gastuak 1.083.901,23
Ondasun arruntetan eta zerbitzuengatiko gastu arruntak 1.158.101,84
Finantza-gastuak 19.596,06
Transferentzia arruntak 558.287,27
Inbertsio errealak 921.168,17
Kapital transferentziak 26.100,00
Finantza-pasiboak 93.964,17
Guztira 3.861.118,74

Gastuen zerrenda zehatza (Tamaina 128KB)