Berako Udala / Ayuntamiento de Bera


2020ko Aurrekontua

DIRU SARRERAK (2020)

Deskripzioa Zenbatekoa (€)
Zuzeneko zergak 1.401.255,78
Zeharkako zergak 100.000,00
Tasak, prezio publikoak eta bestelako dirusarrerak 417.789,93
Transferentzia arruntak 1.175.605,53
Ondareko diru sarrerak eta eta herrilurretako aprobetxamenduak 57.95,84
Kapital transferentziak 208.600,00
Finantza pasiboak 76.239,76
Guztira 3.436.586,84

Dirusarreren zerrenda zehatza (Tamaina 101KB)

GASTUAK (2020)

Deskripzioa Zenbatekoa (€)
Langileria gastuak 1.127.042,39
Ondasun arruntetan eta zerbitzuengatiko gastu arruntak 1.193.718,37
Finantza-gastuak 18.096,06
Transferentzia arruntak 574.102,39
Inbertsio errealak 403.563,46
Kapital transferentziak 26.100,00
Finantza-pasiboak 93.964,17
Guztira 3.436.586,84

Gastuen zerrenda zehatza (Tamaina 129KB)