2018ko Aurrekontua

DIRU SARRERAK (2018)

Diru Sarrerak (2018)

Deskripzioa Zenbatekoa (€)
Zuzeneko zergak 1.481.203,44
Zeharkako zergak 80.000,00
Tasak, prezio publikoak eta bestelako dirusarrerak 412.189,93
Transferentzia arruntak 1.132.796,75
Ondareko diru sarrerak eta eta herrilurretako aprobetxamenduak 163.095,84
Kapital transferentziak 1.300.222,87
Guztira 4.569.508,83

Dirusarreren zerrenda zehatza (Tamaina 96KB)

GASTUAK (2018)

Gastuak (2018)

Deskripzioa Zenbatekoa (€)
Langileria gastuak 979.233,61
Ondasun arruntetan eta zerbitzuengatiko gastu arruntak 1.420.581,91
Finantza-gastuak 21.696,06
Transferentzia arruntak 484.870,72
Inbertsio errealak 1.533.062,36
Kapital transferentziak 36.100,00
Finantza-pasiboak 93.964,17
Guztira 4.569.508,83

Gastuen zerrenda zehatza (Tamaina 125KB)