Aurrekontua

DIRU SARRERAK (2017)

Diru Sarrerak (2017)

Deskripzioa Zenbatekoa (€)
Zuzeneko zergak 1.409.203,98
Zeharkako zergak 100.000,00
Tasak, prezio publikoak eta bestelako dirusarrerak 421.604,69
Transferentzia arruntak 1.091.846,38
Ondareko diru sarrerak eta eta herrilurretako aprobetxamenduak 221.818,13
Inbertsio errealak besterentzea 145.000,00
Kapital transferentziak 1.640.632,24
Guztira 5.030.105,42

Dirusarreren zerrenda zehatza (Tamaina 97KB)

GASTUAK (2017)

Gastuak (2017)

Deskripzioa Zenbatekoa (€)
Langileria gastuak 964.253,85
Ondasun arruntetan eta zerbitzuengatiko gastu arruntak 1.396.933,34
Finantza-gastuak 28.974,05
Transferentzia arruntak 483.567,64
Inbertsio errealak 2.006.548,04
Kapital transferentziak 46.000,00
Finantza-pasiboak 103.828,50
Guztira 5.030.105,42

Gastuen zerrenda zehatza (Tamaina 126KB)