Berako Udala / Ayuntamiento de Bera


Kontratazioak, hitzarmenak, diru-laguntzak eta zerbitzuen kostuak

Volver
Atal honetan ondoko gaiei buruzko informazioa eskaintzen da: udalak egiten dituen lizitazio ezberdinak, erakundeekin sinaturiko kontratuak eta onarturiko diru-laguntzak.

 • Kontratazio-mahaiak: deialdiak, izendapena eta mahaikideak.
 • Kontratazio-mahaien aktak.
 • Udalak egindako kontratuak, barne daudela xedea, zenbatekoak, prozedura, lizitatzaileak eta esleipendunak. (19/2013 Legea)
 •      –Kontratazioen zerrenda.
 •                –Udal Eraikinen Garbiketarako Kontratua.
 •                –Kaleen Garbiketa eta Udal Hilerriaren Mantenurako Kontratua.
 •                –Herriko Berdegunea Mantentzerako Kontratua.
 •                –Zerbitzu Energetikoen Biomasa erregaia hornitzea eta Instalazioen Mantenurako Kontratua.
 •                –Futbol Zelaia Mantentzeko Lanetarako Kontratua
 • Egindako kontratuak aldatzea. (19/2013 Legea)
 • Egindako kontratu txikiak, barne daudela zenbatekoak eta esleipendunak (19/2013 Legea)
 • Prozedura bakoitzaren bidez esleitu diren kontratuen ehunekoa aurrekontu bolumenean (19/2013 Legea).
 • Sinatutako hitzarmenen zerrenda, barne daudela sinatzaileak, xedea hitzarturiko betebehar ekonomikoak (19/2013 Legea).
 •      –Hitzarmenen zerrenda.
 •                -Hezkuntza Departamentua eta Berako Udalaren arteko Hitzarmena.
 •                – Nafarroako Gobernuko Lehendakaritzako, Funtzio Publikoko, Barneko eta Justiziako Departamentuko kontseilaria eta BerakoUdala bertze zenbait Udalen artean sinatutako Hitzarmena.
 • Emandako diru-laguntzen eta laguntza publikoen zerrenda, baren daudela zenbatekoa, helburua eta onuradunak. (19/2013 Legea).
 •      –Diru-laguntzen zerrenda.
 •                –Gure Txokoa Elkartearekin sinaturiko Lankidetza Hitzarmena.
 •                -Asociación Musical Isidoro Fagoaga Musika Bandarekin sinaturiko Lankidetza Hitzarmena.
 •                -Coral de Bera-rekin sinaturiko Lankidetza Hitzarmena.
 • Publizitate-xede diren beste eduki batzuk (jasotako dirulaguntzak).
 • BERAKO UDALAK JASOTAKO DIRULAGUNTZAK, 2021. URTEA 
  ERAKUNDEA / ENTIDAD

  KONTZEPTO ETA EBAZPENA /

  CONCEPTO Y RESOLUCIÓN

  KOPURUA / IMPORTE

  Nafarroako Gobernua /

  Gobierno de Navarra

  Euskara erabili eta sustatzeko laguntzak / Subvenciones para el uso y promoción del euskera

  (Resolución 27E/2021, de 14 de junio, del Director Gerente de Euskarabidea-Instituto Navarro del Euskera)

  6.443,00 €

  Nafarroako Gobernua /

  Gobierno de Navarra

  Kirol instalazioen plana egiteko dirulaguntzak / Subvenciones para la realización del Plan de instalaciones deportivas

  (Resolución 80E/2021, de 22 de junio, del Director Gerente del Instituto Navarro del Deporte)

  1.119,56 €

  Nafarroako Gobernua /

  Gobierno de Navarra

  Ikastetxe publikoak birmoldatzeko obra proiektuak egiteko dirulaguntzak / Subvenciones para la ejecución de obras de mejora en centros públicos

  (Resolución 83E/2021, de 1 de junio, de la Directora General de Recursos Educativos)

  10.834,63 €

  Nafarroako Gobernua /

  Gobierno de Navarra

  Memoria, biktima, giza eskubideen, bakerako hezkuntza eta bizikidetza arloko jarduerak / Actividades en materia de memoria, víctimas, derechos humanos, educación para la paz y convivencia

  (Resolución 16E/2021, de 2 de julio, del Director General de Paz, Convivencia y Derechos Humanos)

  4.100,00 €

  Nafarroako Gobernua /

  Gobierno de Navarra

  Administrazio elektronikoa ezarri eta/edo hobetzeko dirulaguntzak / Subvenciones para la implantación y/o mejora de la administración electrónica

  (Resolución 108E/2021, de 30 de junio, del Director General de Administración Local y Despoblación)

  1.400,00 €

  Nafarroako Gobernua /

  Gobierno de Navarra

  Lankidetza hitzarmena Haur Hezkuntzako Lehen Zikloko ikastetxea / Convenio de colaboración centro de Primer Ciclo de Educación Infantil

  (Dirección General de Educación)

  86.545,80 €

  Nafarroako Gobernua /

  Gobierno de Navarra

  Hautetsiei karguan aritzeagatik ematen zaizkien ordainsariak konpentsatzea / Compensación por abonos realizados por dedicación al cargo electo

  (Resolución 140/2021, 13 de julio, del Director General de Administración Local y Despoblación)
  34.055,58 €

  Nafarroako Gobernua /

  Gobierno de Navarra

  Basolanak (2020-21 ekitaldia) / Trabajos forestales (ejercicio 2020-21)

  (Resoluciones 42/2021 y 43/2021, 8 de abril de 2021, del Director General de Medio Ambiente)

  68.856,93 €

  Espainiako Gobernua /

  Gobierno de España

  Genero indarkeriaren kontrako neurriak / Medidas contra la violencia de género

  (Resolución de la Secretaría de Estado de Igualdad, de 10 de diciembre de 2020)

  1.672,48 €

  Nafarroako Gobernua /

  Gobierno de Navarra

  Artea eta Kultura / Arte y Cultura

  (Resolución 174E/2021, de 4 de agosto, del Director General de Cultura-Institución Príncipe de Viana)

  12.723,30 €

  Nafarroako Gobernua /

  Gobierno de Navarra

  Suhiltzaile boluntarioen udal elkarterako dirulaguntza / Subvención para la agrupación municipal de bomberos voluntarios

  (Resolución 153/2021, de 21 de julio, de la Directora General de Interior)

  19.248,16 €

  Nafarroako Gobernua /

  Gobierno de Navarra

  Arte eszenikoen programazioa bultzatu / Apoyar la programación de artes escénicas -Udal Platea Local-

  (Resolución 209E/2021, de 1 de septiembre, del Director General de Cultura-Institución Príncipe de Viana)

  9.880,76 €

  Nafarroako Gobernua /

  Gobierno de Navarra

  Langabeak kontratatzea (administrari laguntzailea) / Contratación de personas desempleadas (auxiliar administrativa)

  (Resolución 3717E/2021, de 3 de septiembre, de la Directora Gerente del Servicio Navarro de Empleo-Nafar Lansare)

  6.000,00 €

  Nafarroako Gobernua /

  Gobierno de Navarra

  Langabeak kontratatzea (turismoko langile 1) / Contratación de personas desempleadas (1 técnico turismo)

  (Resolución 3718E/2021, de 3 de septiembre, de la Directora Gerente del Servicio Navarro de Empleo-Nafar Lansare)

  1.200,00 €

  Nafarroako Gobernua /

  Gobierno de Navarra

  Langabeak kontratatzea (4 peoi) / Contratación de personas desempleadas (4 peones)

  (Resolución 3701E/2021, de 3 de septiembre, de la Directora Gerente del Servicio Navarro de Empleo-Nafar Lansare)

  19.800,00 €

  Nafarroako Gobernua /

  Gobierno de Navarra

  Bake Epaitegien funtzionamendu gastuak finantzatzeko dirulaguntzak / Subvenciones para la financiación de los gastos de funcionamiento de los Juzgados de Paz

  (Resolución 91/2021, de 24 de marzo, del Director General de Justicia)

  3.944,99 €

 • Deialdiak, kontratazio mahaien izendatzea eta osaketa.
 • Kontratazio mahaien aktak.

 • Hornitzaile, esleipendun eta kontratista garrantzitsuenekin egindako eragiketen zerrenda eta zenbatekoa.
 • Tasen edo prezio publikoen bidez finantzaturiko zerbitzuen egiazko kostua.