PROYECTOS POCTEFA PROIEKTUAK

  

URAMUGA

PROIEKTUAREN ZENBAKIA: EFA082/01
PROIEKTUAREN AKRONIMOA: URAMUGA

URAMUGAren helburua da uraren ziklo integralaren kudeaketa hobetzea Nafarroa, Euskadi eta Akitania Berriko mugaz gaindiko eremuetan. Proiektuaren justifikazioa da urak ez dituela mugak kontuan hartzen, eta, horregatik, uraren zikloa mugaz gaindiko eremuan kudeatzeak mugaz gaindiko ikuspegia eskatzen du: proiektuaren lurraldean saneamenduko azpiegitura partekatuak daude (Urdazubi-Ainhoa eta Txingudiko badia), hau da, mugaren alde batean bildutako ura beste aldean arazten da.

Dauden mugapenak eta sortzen diren arazoak konpontzeko, beharrezkoa da batera jardutea mugaren bi aldeetan, konponbiderik eraginkorrenak ezartzeko. Era berean, eskualdean dagoen edateko ura baliabide mugatua eta partekatua da, eta, horregatik, batera jardun behar da mugaren bi aldeetan hornidura bermatzeko.

Testuinguru horretan, proiektuak barne hartzen ditu (i) uraren zikloaren gobernantza eta kudeaketa partekatua hobetzeko jarduerak, (ii) saneamenduko sistema partekatuak hobetzea hainbat jarduketaren bidez, eta (iii) ur-hornidura ziurtatzea mugaz gaindiko lurraldean, egungo sareak hobetuz eta hornidurarako eta sareen arteko konexiorako aukera berriak aztertuz. Horretarako, URAMUGAk Nafarroan, Euskadin eta Akitania Berrian saneamenduaren eta edateko uraren kudeaketan eskumena duten erakunde publikoak ditu kide eta bazkide.

Hona hemen proiektuaren emaitzak:
1) Lankidetza-esparru egonkor eta iraunkorra uraren kudeaketa partekaturako
2) Saneamenduko azpiegitura hobeak
3) Hornidurako azpiegitura hobeak eta baliabide hidrikoak eta sareak konektatzeko aukerak hobeto ezagutzea. Emaitza horiek onuragarriak izango dira hala lurraldeko biztanleentzat (saneamendu eta hornidurako zerbitzuak hobetuko baitira) nola ingurumenarentzat (uraren kalitatea hobetu eta uraren kudeaketa iraunkorragoa ahalbidetzen baita).

 

Nº EFA DEL PROYECTO: EFA082/01
ACRÓNIMO DEL PROYECTO: URAMUGA

El objetivo de URAMUGA es mejorar la gestión del ciclo integral del agua en las zonas transfronterizas de Navarra, Euskadi y Nueva Aquitania. El proyecto se justifica porque el agua no entiende de fronteras, y por ello la gestión del ciclo del agua en zona transfronteriza debe abordarse con enfoque transfronterizo: en el territorio del proyecto existen infraestructuras de saneamiento compartidas (zona de Urdax- Ainhoa y la Bahía de Txingudi), donde el agua recogida a un lado de la frontera se depura al otro lado.

Para resolver limitaciones y problemas existentes es necesario actuar en ambos lados de la frontera de forma conjunta, para adoptar las soluciones más efectivas. Igualmente, el agua potable disponible en la región es un recurso limitado y compartido y para garantizar el abastecimiento de ambos lados de la frontera es necesario actuar de forma conjunta.

En este contexto, el proyecto incluye actuaciones para (i) mejorar la gobernanza y la gestión compartida del ciclo del agua, (ii) mejorar los sistemas de saneamiento compartidos mediante actuaciones diversas, y (iii) asegurar el abastecimiento de agua en el territorio transfronterizo mejorando las redes actuales y estudiando nuevas posibilidades de abastecimiento e interconexión de redes. Para ello, URAMUGA incluye como socios y asociados a las entidades públicas competentes en la gestión de saneamiento y agua potable en las regiones de Navarra, Euskadi y Nueva Aquitania.

Los resultados del proyecto son:
1) Un marco de cooperación estable y duradero para la gestión compartida del agua
2) Mejores infraestructuras de saneamiento
3) Mejores infraestructuras de abastecimiento y mejor conocimiento sobre recursos hídricos y posibilidades de conectar redes. Estos resultados beneficiarán a los habitantes del territorio (al mejorar los servicios de saneamiento y abastecimiento), y al medio ambiente (al mejorar la calidad de las aguas y permitir una gestión más sostenible del agua).

LA RHUN-E

XEDEA

Mugaz gaindiko proiektua, Nafarroa eta Laburdiren arteko mugan dagoen La Rhune mendi ospetsuari eta haren inguruari buruzkoa, ingurumenpaisaia eta ondare aldetik dituen aktiboak babestu, baloratu eta errespetatzeko.

Besteak beste, ekintza hauek sartzen dira: uraren saneamendua eta arazketa hobetzea, bisitariek mendian duten eragina minimizatzea, fauna eta flora ezagutzea, jendeari oro har zuzendutako prebentzioa eta sentsibilizazioa, eta naturguneak definitzeko mugaz gaindiko koordinazioa.

 • Aurrekontua: 2.999.087,95 €
 • Dirulaguntza osoa: 1.949.407,15 €
 • Nafar kideak: Berako Udala, GAN-NIK eta Ingurumen Zuzendaritza Nagusia (Nafarroako Gobernua)
 • Nafar kideendako dirulaguntza: 619.261,26 €
 • Gainerako kideak: Pirinio Atlantikoetako Departamendua (burua), Sare, Askain eta Urruñeko udalak, eta Euskal Elkargoa (Akitania Berria).

 

OBJETO

Proyecto transfronterizo sobre el emblemático monte La Rhune, frontera entre Navarra y Laburdi, y su entorno, para proteger, poner en valor y respetar sus activos medioambientales, paisajísticos y patrimoniales.

Incluye acciones de mejora de saneamiento y depuración de las aguas, minimización del impacto de los visitantes en el lugar, conocimiento de la fauna y la flora, prevención y sensibilización dirigidas al público en general y coordinación transfronteriza en materia de definición de los espacios naturales.

 • Presupuesto: 2.999.087,95 €
 • Ayuda total: 1.949.407,15 €
 • Socios navarros: Ayuntamiento de Bera, GAN-NIK y Dirección General de Medio Ambiente (Gobierno de Navarra)
 • Ayuda a socios navarros: 619.261,26 €
 • Otros socios: Departamento de Pirineos Atlánticos (jefe de fila), Ayuntamientos de Sare, Ascain y Urrugne, y Communauté d’Agglomération du Pays Basque (Nueva Aquitania).

 

OBJET
Projet transfrontalier sur l’emblématique Mont La Rhune, frontière entre Navarre et Labourdi, et ses environs, pour protéger, valoriser et respecter ses atouts environnementaux, paysagers et patrimoniaux.

Il comprend des actions d’amélioration de l’assainissement et de l’épuration des eaux, la minimisation de l’impact des visiteurs sur le site, la connaissance de la faune et de la flore, la prévention et la sensibilisation du grand public ainsi que la coordination transfrontalière en matière de définition des espaces naturels.

 • Budget : 2.999.087,95 €
 • Aide totale : 1.949.407,15 €
 • Partenaires français: Département des Pyrénées-Atlantiques (chef de file), Communes de Sare, Ascain et Urrugne, Communauté d’Agglomération du PaysBasque (Nouvelle-Aquitaine).
 • Aide aux membres français: 1.330.145,89€
 • Autres partenaires : Mairie de Bera, GAN-NIK et Direction Générale de l’Environnement (Gouvernement de Navarre)
Volver arriba